Az óvoda már valóságos véres élet.

Ami sebet ott kap valaki, gyakran holtáig sem heveri ki.

S ha jó magot ültetünk bele, egész életében virágzik.”

 

 

BEVEZETŐ

 

Kedves Szülők, kedves gyerekek!

 

Óvodánkban a gyermekek szükségleteit, életkori és egyéni sajátosságait szem előtt tartva, boldog gyermekkort igyekszünk biztosítani a hozzánk járó gyermekeknek. Hogy mi jelent boldogságot? Mindig az értékek birtoklása. Az pedig, hogy ki mit tart értéknek, neveltetése során dől el!- Ezzel a felelősséggel készítettük el pedagógiai programunkat.

E munka elvégzésében szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel testületünk stabil, hosszabb ideje együtt dolgozó nevelőközösség.

Pedagógiai Programunk a gyermekek óvodai nevelésében érvényesítendő elveinket fogalmazza meg.

A gyermekek fejlődésének alapja a mozgás és a szabad játék. A mozgás a gyermekek legtermészetesebb tevékenysége, a szabad játék pedig megteremti kapcsolatukat környezetükkel, amely egyben az óvodás gyermek életének a legnagyobb örömforrása is egyben.

A játékon keresztül épül be személyiségébe az őt körülvevő világ megismerése, az értékek megbecsülése. Éppen ezért változatos programokkal, múzeumlátogatásokkal, kirándulásokkal, sétákkal, báb- színházi előadásokkal gazdagítjuk gyermekeink élményvilágát, mely egyben a szabad játékuk alapja is.

Óvodai nevelésünk során nagy hangsúlyt helyezünk az egészséges életmód és környezeti nevelés alapelveinek érvényesülésére, az egészséges életmód alakítására, a mindennapos testmozgásra és testedzésre.

Ennek érdekében nevelőtestületünk olyan – a környezeti nevelést kiemelő-saját pedagógiai programot dolgozott ki, amelyben nagy hangsúlyt helyez a környezet megismerésére, óvására, védelmére, a környezettudatos magatartás megalapozására. Tapasztalják meg, hogy a természetben minden érték!

Fontos szempontnak tartottuk óvodánk városon belüli elhelyezkedésének kedvező adottságait (erdő, mező, a Balaton közelsége), hisz a természet a maga sokszínűségével az egyik legcsodálatosabb terület, ahol a gyermek sokoldalú nevelése biztosítható.

Olyan gazdag ingerhatást semmilyen mesterségesen kialakított környezet nem kelt a gyermekben, mint a virágok, a fák, a víz, a madarak, stb. Ahhoz, hogy ezt biztosítsuk számára, ki kell vinni az erdőbe, a mezőbe. Azt, hogy élvezhesse gyermek a természetet, meg kell szerettetni vele, ahhoz, hogy megszeresse, meg kell ismertetni vele, ahhoz, hogy sokáig élvezhesse, vigyáznia kell rá! E folyamatban az óvodapedagógus és a szülők személyes példamutatásának meghatározó szerepe van, hisz a gyermek számára mindkettő modell értékű.

A program - a tapasztalat és ismeretszerzés során - a gyermekek alapvető tevékenységére a szabad játékra épül, amely döntő szerepet játszik a szokások kialakításában, a kultúra közvetítésében. Lehetőséget ad az ingerszegény környezet ellensúlyozására is.

Olyan saját pedagógiai programmal neveljük a gyermekeket, amely eredményesen szolgálja az óvodás gyermek testi-, lelki-, értelmi-, erkölcsi fejlődését. A nálunk töltött évek alatt kialakulnak a gyermekekben mindazon képességek, amelyek birtokában képesek lesznek biztonságban átlépni az iskola kapuját.

Balatonfüred 2013. augusztus 01.

Tóthné Kovács Alíz Óvodavezető

ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA

 

Óvodánk és tagintézménye az Óvárosban, a Fehér templom mellett és mögött helyezkedik el, két különálló épületben. Az összesen 6 (3 vegyes és 3 tiszta korosztályú) csoporttal működő intézmény, közlekedésileg jól megközelíthető.

Az Óvárosi Óvoda, melyben három csoport működik, régen járásbíróság volt, többször átalakították, bővítették. Itt a férőhelyek száma: 66 fő.

Tagóvodánk (Óvárosi Óvoda – Mogyoró Tagóvoda) 1829-ben, klasszicista stílusban épült, műemlék jellegű épület. Többszöri átalakítás után alakult ki jelenlegi ideális óvodaképe. A tagóvoda szintén 66 gyermek befogadására alkalmas.

Mindkét épületben külön tornaszobában valósul meg a csoportok heti kötelező testnevelés foglalkozása, az alapellátáson túli-térítés mentes- ovis torna és népi tánc, továbbá a logopédia és a hitoktatás.

Ugyancsak itt kapnak helyet alkalmanként a gyermekek számára szervezett zenés szórakoztató műsorok is.

Óvodáinknak hatalmas zöld területű, a forgalomtól elzárt, tágas udvarai vannak, amelyek leginkább természetes anyagokból készült az előírt szabványoknak megfelelő udvari játékokkal, fedett udvarrészekkel rendelkeznek.
Az árnyat adó fákkal, virágos kertjeinkkel, ládáinkkal esztétikus környezetet biztosítanak gyermekeink számára.

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülők az óvodával való ismerkedés során a gyermekük számára leginkább megfelelő óvodapedagógust és csoportot választhassák. Az így kialakított csoportokban kölcsönös a bizalom és hatékonyabb az együttműködés a családok és a pedagógusok között.

A családokkal való együttműködés része az ünnepkörökhöz kapcsolódó kézműves délelőtt vagy délután is, melyen a szülőkkel közösen készítünk apró ajándéktárgyakat.

Szülői Fórumot szervezünk az iskola előtt álló gyermekek szüleinek az iskolaérettségi vizsgálatokról, az iskolaérettség kritériumairól. Gyermeknaphoz kapcsolódóan családi-napot szervezünk minden évben ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy jobban megismerhessék egymást az óvodánkba járó családok.

Csatlakoztunk a Madarász-Ovi programhoz. 2012-ben óvodánk megkapta a Madárbarát Óvoda címet. Bekapcsolódtunk a város életébe is, verses, zenés, táncos műsorokkal részt veszünk városi rendezvényeken, valamint a városi gyermeknapon, karácsonykor az öregek napközi otthonában.

További rendezvényeink, illetve az óvodánkban ünnepelt jeles napok, hagyományok időrendben:

 

 • Szüret (szeptember-október)

 • Advent (nov. 30. utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig)

 • Mikulás (december 6.)

 • Karácsony (dec. 24-25-26)

 • Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig)

 • Húsvét

 • Anyák napja

 • Gyermeknap (május- június)

 • Évzáró – óvodai „ballagás”

 • Bábelőadások, zenés műsorok (lehetőség és alkalmak függvényében)

 • A gyermekek születésnapjának megünneplése (folyamatos)

 • Erdei-Balatonparti kirándulások (évszakonként)

 • Munka délelőtt vagy délután szülőkkel (karácsony vagy húsvét előtt)

 • Csoportkirándulás a szülőkkel (május-június)

 


 

GYERMEKKÉPÜNK

 

Szent kincs a gyermek teste-lelke, Szeretni kell azt melegen,

És fölnevelni féltő gonddal, Hogy tiszta, jó, erős legyen.”

(Szemlér Ferenc)

Nevelőközösségünk azonosulni tud Szemlér Ferenc gondolataival. Az óvónő szerető, védő, óvó befogadó attitűdöt sugárzó gondoskodása, simogató keze, biztató tekintete mellett felcseperedő gyermekek tiszták, jók és erősek legyenek. Tudjanak nevetni, felfedezni, csodálkozni, de tudják elviselni a kudarcot is!

Önként, örömmel vegyenek részt minden tevékenységben. Nyitottak legyenek az őket körülvevő világra, óvják, védjék környezetüket, aktívan vegyenek részt annak szebbé tételében, megóvásában, fenntarthatóságában.

A nyugodt, derűs, bizalmat-, be- és elfogadást, megértést árasztó légkörben szabad játékukban és egyéb tevékenységeik során legyenek érdeklődőek, kreatívak, kitartóak és önérvényesítők.

 

Vegyék észre az egyforma hétköznapokban, a különlegeset, a szépet, aminek örülni lehet!

Őrizzék sokáig őszinte mosolyukat.

Örömben, nyugalomban, szeretetteljes légkörben éljék mindennapjukat.

 

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó nevelési attitűdön alapuló. Minden gyermek számára egyformán magas színvonalú és szeretetteljes, előítéletektől mentes nevelést biztosít, melynek során szem előtt tartja, hogy a gyermek szellemi, erkölcsi és bilológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény. A családi nevelés kiegészítőjeként, szükség esetén hátránycsökkentő szerepet betöltve törekszik a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatására.


 


 


 

Pedagógiai programunkról


 

 • Óvodai nevelésünk célja a 3-6-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki személyiség kibontakozásának támogatása -az életkori sajátosságoknak megfelelően-, mely közvetetten elősegíti az iskolai beilleszkedést.

 • A célok eléréséhez figyelembe vesszük a gyermekek életkoronként és egyénenként változó testi- lelki szükségleteit, az egyéni fejlődési ütemét, eltérő fejlődési sajátosságait.

 • Óvodai nevelési céljaink és alapelveink megvalósítása érdekében gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, mindenki számára egyformán magas színvonalú, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; a személyi és tárgyi környezetről, a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és a fejlettségnek megfelelő - tevékenységről, különös tekintettel a játékra.

 • Célunk továbbá a tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése.

 • Óvodai nevelésünk célja az esélyegyenlőség biztosítása, hogy valamennyi kisgyermek, így szociálisan hátrányos helyzetű (HH, HHH) családokból érkezők egyéni fejlődési sajátosságaiknak megfelelően,- a differenciált fejlesztés előtérbe helyezésével- elérjék az optimális fejlettségi szintet.

 • Céljaink közé tartozik, hogy az egyenlő hozzáférés elvét figyelembe véve, a nemzetiséghez tartozó, gyermekek számára biztosítsuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.

 • Céljaink közé tartozik, hogy az egyenlő hozzáférés elvét figyelembe véve, a migráns gyermekek számára (ha lesz ilyen gyermek az óvodában) biztosítsuk az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét, az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, elősegítsük társadalmi integrálódásukat.

 • A családdal együttműködve a családi nevelést kiegészítve, célunk, hogy a nevelési folyamat segítsége által, óvodásaink érjék el az iskolai beilleszkedéshez szükséges fejlettségi szintet.

 • Célunk, hogy óvodánk tevékenységrendszere és tárgyi környezete segítse a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.

 • Helyi nevelési céljaink közt szerepel: A múltunk természeti értékeink , környezetünk örökségeinek tiszteletére, megbecsülésére nevelés, amely hozzájárul - a környezettudatos életvitel és környezeti kultúra kialakításával- a környezettudatos magatartás alapjainak lerakásához.

 • A mély természetszeretet kialakítása során - játékos tevékenység közben - a gyermekek minél több időt töltsenek a természetben, hogy olyan tapasztalatokat szerezzenek, melyek segítnek érzelmileg közel kerülniük, az őket körülvevő világhoz, melyet óvnak, védnek.

 

Végső célunk:

  • A segítésre kész/képes, kezdeményező és érdeklődő toleráns, elfogadó, önálló és kitartó, önérvényesítő, pozitív én-képpel rendelkező, szeretetteljes ember jellemének megalapozása.

  • Az iskolavárás örömeinek megalapozása, az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítésével, a testileg, érzelmileg, értelmileg, szociálisan érett, határozott személyiségű gyermekek nevelése.

  • Az életkornak megfelelő fejlődési jellemzők megközelítő elérése a különböző műveltségterületeken.


 

 Óvodánk adatai a magyarországi statisztikák átlagához közelítenek, ezért tartottuk fontosnak olyan program kidolgozását, amely:

 • Segíti az esélyegyenlőség kialakítását, a gyermekek részképességeinek, képességeinek fejlesztését,

 • Segíti a felzárkóztatást,

 • Lehetőséget ad a kiemelkedő képességű gyermekek felismerésére, képességeik megerősítésére, kibontakoztatására.

Az általunk kidolgozott és választott program lehetőséget ad az ingerszegény környezet ellensúlyozására.

Óvodásainkat természet közelibb világra, természetesebb életmódra kívánjuk nevelni.

A játék és a különböző műveltségtartalmak, tevékenységek közben sikerélményhez juttatjuk őket, alakítjuk kudarctűrő képességüket.
Mindezt:

 • lehetőségeink, sajátosságaink figyelembevételével,

 • rugalmas napirenddel,

 • minta-adással,

 • a gyermekek megismerési vágyára támaszkodva valósítjuk meg.

Sajátos arculatunkat erősítik - programunkhoz kapcsolódva - a kirándulások, színházi előadások, sportolási lehetőségek (úszás, torna), gyermektánc.

 

 

Az ÓVODA és CSALÁd kapcsolata


 

Az óvoda és a család együttnevelését erősítjük azzal, hogy a hagyományos kapcsolattartási formákon túl (fogadóóra, nyit nap, szülői értekezlet, családlátogatás, beszélgetések, gyermeknapok, kirándulások) az ünnepekre, rendezvényekre közösen készülődünk, a család minden tagját érintő programokat szervezünk.

A családdal együttműködve a családi nevelést kiegészítve, célunk, hogy a nevelési folyamat eredményeként óvodásaink érjék el az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.

Az óvoda és a család jó kapcsolatának kialakulását, fejlesztését, elmélyítését "odafordulással" egymásiránti megbecsüléssel, a másság tiszteletben tartásával kívánjuk megalapozni. Fontos alapelvnek tartjuk a családdal való együttnevelést, a kölcsönös őszinte együttműködést.

Olyan saját pedagógiai programmal neveljük a gyermekeket, amely eredményesen szolgálja az óvodás gyermek testi-, lelki-, értelmi-, erkölcsi fejlődéstét. Nálunk töltött évek alatt kialakulnak a gyermekekben mindazon képességek, amelyek birtokában képesek lesznek tanulmányaik megkezdésére és biztonságban lépik át majd az iskola kapuját.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Személyi feltételek

 

Programunk sikeres megvalósítása érdekében meghatározó tényező a nevelőmunkát mozgató erőforrás, nevelőink személye, felkészültsége.

Nevelőtestületünkre, alkalmazotti közösségünkre az együttműködés, a segítőkészség és az egymást tisztelő magatartás a jellemző. Ismerjük egymás értékeit, elfogadjuk, hogy más-más tulajdonságokkal és képességekkel rendelkezünk, de közös értékként említhetjük, hogy minden dolgozó munkáját a hivatástudat, és a gyermekek iránti szeretet,empátia és türelem jellemzi.

Óvodánk szakmai arculatát leginkább nevelőink, óvodapedagógusaink személye határozza meg. Rendkívül lényeges azonban a nevelőmunkát segítő, az óvodában dolgozó más felnőttek egymással és a gyermekekkel való viselkedése és kommunikációja is, hisz a beszédkapcsolat, a beszéd tartalma, a felnőttek viselkedése beépül a gyermekek saját kapcsolatrendszerébe is.

Óvodánkban gyermekcsoportonként két óvodapedagógus látja el a nevelőmunkát.
A nevelőmunkát segítő
dajkák száma csoportonként egy fő, akik szakképzettségük révén,(többségük dajkaképzőt végzett) egészségnevelő feladataiknak magas színvonalon tesznek eleget.

Megfelelő szinten tájékozottak az óvodapedagógusok nevelési elveiről, módszereiről.

A csoport összetételéhez igazodóan, egyéni szükségletek figyelembevételével pedagógiai asszisztens is segíti nevelő munkánkat.

A konyhai teendőket mindkét épületben egy-egy konyhás-dajka látja el.
A
vezető és helyettesek munkamegosztás alapján végzik a feladatokat.
Munkájukat egy fő
óvodatitkár segíti.
Egy fő
fűtő - karbantartó látja el mindkét épületben a karbantartási munkáit.

Az óvodapedagógusok váltott műszakban dolgoznak az óvónői párok kialakításánál a két óvónő együttnevelő képességét tartjuk fontosnak.

Sokoldalúan képzett, gyermekszerető nevelőtestület foglalkozik a gyermekekkel.

A gyermeket értő, elfogadó, bizonyos kereteket, elvárásokat közvetítő, biztonságot adó környezetben kívánjuk gyermekeinket nevelni.

Valamennyi óvodapedagógus szakképzett, akik között van gyógy-testnevelő- úszásoktató, gyermektánc-oktató, valamint több szakvizsgázott óvodapedagógus.
Fejlesztő nevelőmunkánkat
logopédus is segíti, heti két alkalommal.

 
Homogén (Babóca, Szivárvány, Napocska csoportok) ,

illetve vegyes csoportjaink (Kipp-kopp; Cinege, Csiperke csoportok) vannak.

 


 


 


 


 


 


 


 


 

Személyi feltételek alakulása, csoportonként:

Óvárosi Óvoda

  

Kipp-kopp csoport

Napocska csoport

Szivárvány csoport

Óvodapedagógusok:

Bartókné Szíjártó Ágnes

Fodor Eszter 


 

Dajka: Solymár Katalin

Óvodapedagógusok:

Csekőné Szabó Orsolya

 

Petneházi Lászlóné

(Ildi néni)

 

 

Dajka: Majoros Jánosné

(Kati néni)

 

Óvodapedagógusok:

Dörnyeiné Szegvári Katalin 

 

Király Lászlóné

(Ildi néni)

(általános vezető-helyettes)

 

Dajka: Bácsiné Szél Judit

 

Pedagógiai asszisztens: Simonné Nagy Brigitta

A konyhai teendőket : Samu Istvánné (Ancsa néni) látja el.

Óvodatitkár: Stumpfhauserné Hilbert Ildikó

Karbantartó: Stumpfhauser Miklós

 

 

Óvárosi Óvoda- Mogyoró Tagóvoda

 

Babóca csoport

Cinege csoport

Csiperke csoport

Óvodapedagógusok:

Berki- Szabó Melinda

Dr. Tihanyi Lászlóné (Csilla néni)

Dajka: Kapus Lajosné

(Livi néni)

Oldalmenü
Naptár
Diavetítő